วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด จ.เชียงใหม่

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1
ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2
พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3
หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4
ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
5
ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
6
วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
7
ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
8
สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
9
แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
10
ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
11
หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
12
ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
13
หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
14
ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
15
ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
16
สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
17
บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
18
ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
19
สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
20
บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
21
ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
22
แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
23
ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
24
ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
25
บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
26
แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
27
แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
28
บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่
29
ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
30
กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
31
แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่
32
แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่
33
เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
34
เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
35
เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
36
แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
37
เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
38
ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
39
ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
40
เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
41
สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
42
ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
43
ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
44
สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
45
ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
46
ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
47
สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
48
แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
49
ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
50
แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
51
แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
52
ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
53
เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
54
สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
55
แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
56
ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
57
ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
58
แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
59
สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
60
บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
61
สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
62
ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
63
เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
64
บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
65
กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
66
อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
67
สมก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
68
ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
69
ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
70
สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
71
ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
72
สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
73
ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
74
แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
75
โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
76
แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
77
ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
78
เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
79
สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
80
สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
81
แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
82
บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
83
ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
84
เวียง ฝาง เชียงใหม่
85
ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
86
แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
87
แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
88
สันทราย ฝาง เชียงใหม่
89
แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
90
แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
91
โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
92
แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
93
แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
94
สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
95
แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
96
ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
97
บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
98
มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่
99
เวียง พร้าว เชียงใหม่
100
ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
101
ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
102
ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
103
สันทราย พร้าว เชียงใหม่
104
บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
105
น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
106
เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
107
แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
108
แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
109
โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
110
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
111
สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
112
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
113
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
114
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
115
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
116
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
117
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
118
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
119
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
120
มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
121
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
122
ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
123
ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
124
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
125
แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
126
ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
127
แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
128
ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
129
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
130
สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
131
สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
132
สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
133
สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
134
สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
135
สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
136
หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
137
หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
138
หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
139
แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
140
แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
141
เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
142
ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
143
หางดง หางดง เชียงใหม่
144
หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
145
หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
146
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
147
ขุนคง หางดง เชียงใหม่
148
สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
149
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
150
สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
151
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
152
บ้านปง หางดง เชียงใหม่
153
น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
154
หางดง ฮอด เชียงใหม่
155
ฮอด ฮอด เชียงใหม่
156
บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
157
บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
158
บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
159
นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
160
ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
161
ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
162
มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่
163
บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
164
บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
165
โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
166
อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
167
ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
168
แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
169
ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
170
สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
171
นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
172
ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
173
สารภี สารภี เชียงใหม่
174
ชมภู สารภี เชียงใหม่
175
ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
176
ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
177
หนองแฝก สารภี เชียงใหม่
178
หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
179
ท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่
180
ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
181
ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
182
สันทราย สารภี เชียงใหม่
183
ป่าบง สารภี เชียงใหม่
184
เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
185
เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
186
แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่
187
ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
188
ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
189
แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
190
หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
191
บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
192
ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
193
ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
194
แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
195
ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
196
ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
197
ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
198
บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
199
ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
200
แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
201
ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
202
ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
203
สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
204
ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
205
สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่

Tag: เวลาละหมาด จ.เชียงใหม่ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด ซุฮรี จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด อัสรี จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด มักริบ จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด อีชา จ.เชียงใหม่ เวลาละศีลอด จ.เชียงใหม่ เวลาเปิดปอซอ จ.เชียงใหม่ เวลาแก้บวช จ.เชียงใหม่ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1441 (พ.ศ.2563) มัสยิด จ.เชียงใหม่