วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุลอีบาดะห์ หัวหมากน้อย


 
 
มัสยิดดารุลอีบาดะห์


ชื่อ มัสยิดดารุลอีบาดะห์    ชื่อรอง หัวหมากน้อย

ละติจูด 13.758451   ลองจิจูด 100.655952

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุลอีบาดะห์ หัวหมากน้อย มัสยิดดารุลอีบาดะห์ หัวหมากน้อย มัสยิดดารุลอีบาดะห์ หัวหมากน้อย มัสยิดดารุลอีบาดะห์ หัวหมากน้อย มัสยิดดารุลอีบาดะห์ หัวหมากน้อย มัสยิดดารุลอีบาดะห์ หัวหมากน้อย มัสยิดดารุลอีบาดะห์ หัวหมากน้อย มัสยิดดารุลอีบาดะห์ หัวหมากน้อย มัสยิดดารุลอีบาดะห์ หัวหมากน้อย มัสยิดดารุลอีบาดะห์ หัวหมากน้อย

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุลอีบาดะห์

           มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ตั้งอยู่บนที่ดิน โต๊ะกีโก๊ะ บุญมาเลิศ และมีบุตรชื่อ โต๊ะวังโสม บุญมาเลิศ ได้สมรสกับ โต๊ะกีอะห์หมัด บุญมาเลิศ ซึ่งเป็นผู้อุทิศที่ดินเป็นที่สร้างมัสยิด เดิมเรียกว่าสุเหร่าหัวหมากน้อยเป็นอาคารเรือนไม้สัก มุงกระเบื้อง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร โดยมี โต๊ะกีโก๊ะ เป็นอิหม่ามโดยการเห็นชอบของสัปบุรุษ ต่อมาเมื่อโต๊ะกีโก๊ะ เสียชีวิต สัปบุรุษจึงเห็นชอบให้ หะยีสง่า (ฮูเซ็น) บุญมาเลิศ (บุตรชายอิหม่ามอะห์หมัด) เป็นอิหม่ามแทนบิดา หะยีแม บุญมาเลิศ (บุตรเขยอิหม่ามอะห์หมัด) เป็นคอเต็บ และหะยีอะบูบาก๊าด บุญมาเลิศ (บุตรชาย) เป็นบิหลั่น ในปีเดียวกัน โต๊ะวังโสมได้อุทิศที่ดินให้กับมัสยิดอีกจากที่มีอยู่เดิมทั้งหมด ขณะนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต่อมาท่านอิหม่ามหะยีฮูเซ็น บุญมาเลิศ ได้เดินทางไปศึกษาที่นครมักกะห์ จึงได้ให้หะยีอับดุลเลาะห์ บุญมาเลิศ (หลวงภักดีราช) เป็นอิหม่ามรักษาการ

         สุเหร่าหัวหมากน้อย มีชุมชน(สัปบุรุษ) กว้างไกลถึงลำสาลีทางทิศใต้ ทิศเหนือถึงบางเตยล่าง (วัดใหม่) มีประชาชนมาร่วมทำละหมาดวันศุกร์เกินกว่าสี่สิบคนในทุกๆวันศุกร์ ต่อมาประชาชนโดยรอบเพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกเป็นมัสยิดยามิอ้ลมุตตากีน (ลำสาลี) ทางทิศใต้ และแยกป็นมัสยิดยามิอุ้ลมุบตาดี (บางเตยล่าง) ทางทิศเหนือ ต่อมาเมื่อมีกฎหมายมัสยิดอิสลาม ท่านอาจารย์อิสมาแอล พ่วงศิริ (ครูแอเล็ก) กรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนคร ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2492 โดยใช้ชื่อว่า “มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (หัวหมากน้อย) ” โดยมี นายหะยีฮูเซ็น บุญมาเลิศ เป็นอิหม่าม นายหะยีแม บุญมาเลิศ เป็นคอเต็บ และนายอับดุลเลาะห์ บุญมาเลิศ (บุตรชายท่านอิหม่าม) เป็นบิ ต่อมา 14 เมษายน พ.ศ. 2541 ท่านอิหม่ามฮัจยีอะห์หมัด (ครูหวัง) บุญมาเลิศ เสียชีวิต สัปบุรุษได้ทำการแต่งตั้งให้ท่านคอเต็บ ฮัจยียูนุช บุญมาเลิศ ดำรงตำแหน่งอิหม่าม และแต่งตั้งให้ฮัจยีอัสอารี บุญมาเลิศ เป็นคอเต็บแทน

         มัสยิดดารุ้ลอิบดะห์ (หัวหมากน้อย) หลังเก่าเป็นอาคารไม้สัก ได้ถูกเปลี่ยนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น โดยเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 และเสร็จสมบูรณ์ประมาณ พ.ศ. 2532) สามารถรองรับผู้ละหมาดได้ประมาณหนึ่งพันคน มีอาคารสอนศาสนาสามอาคาร มีโรงเรียนสามัญที่ใช้ที่ดินของมัสยิดจัดการเรียนการสอนหนึ่งโรง คือ โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย มีหอสมุดประชาชน ศูนย์อนามัย ลานกีฬา ที่วากั๊ฟ และชุมชนสองชุมชนคือ ชุมชนวังโสม และชุมชนสามัคคีพัฒนา มีคณะกรรมการบริหารแต่ละส่วนที่อยู่ในการดูแลของคณะกรรมการบริหารมัสยิดฯ โดยมีอิหม่ามยูนุช บุญมาเลิศ คอเต็บ อาจารย์อัสอารี บุญมาเลิศ และบิหลั่นฮัจยีอิสหาก สอนเขียว เป็นที่ปรึกษา

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดดารุลอีบาดะห์

บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน หัวหมากน้อย ซอย รามคาแหง60(หมู่บ้านสวนสน)
ถนน ประชาร่วมใจ ตำบล หัวหมาก
อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุลอีบาดะห์

โทรศัพท์ 0839841077    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุลอีบาดะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสุธรรม  บุญมาเลิศ อิหม่าม
2
นายปรีดี  บุญมาเลิศ คอเต็บ
3
นายพิชิต  สอนเขียว บิลาล
4
นายสุรชัย  บุญมาเลิศ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายสนิท  สอนเขียว กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายปรีชา  ชุ่มชื่น กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายประวัติ  บุญมาเลิศ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายอรุณ  บุญมาเลิศ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายเกษม  บุญมั่น กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายสมาน  บุญมาเลิศ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายวรชัย  บุญมั่น กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายดิเรก  บุญมาเลิศ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายบุญชม  วงษ์ศรี กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายมาโนช  บุญมาเลิศ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุลอีบาดะห์

ทะเบียนเลขที่ 49 วันจดทะเบียน 16 กันยายน 2492
อายุมัสยิด 73 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุลอีบาดะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุลอีบาดะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2555, 16:12 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.186.216 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 1124 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุลอีบาดะห์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุลอีบาดะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุลอีบาดะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-